เมืองมรดกโลก ณ ฮอยอัน

ฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองเล็กๆ บนชายฝั่งทะเลจีนใต้ ของประเทศเวียดนาม (Vietnam) เคยมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ในเขตเมืองเก่าเต็มไปด้วยสถาปัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

เมืองฮอยอันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อปี พ.ศ. 2542

วิธีเดินทาง:

  • จากดานังก็นั่งแท็กซี่ไปฮอยอัน จะใช้เวลาน้อยหน่อย

  • หากพอมีเวลาสามารถนั่งรถจากดานังไปเว้ นั่งรถจากเว้ไปฮอยอัน

เวลาเปิด-ปิด: 10:00 - 22:00

ค่าเข้าชม: หากเป็นต่างชาติคน 10 $USD เข้าชมได้ 5 สถานที่ (ภายในในหนึ่งวัน) หากต้องการเที่ยวเพิ่มเป็นสถานที่ที่ 6 ต้องจ่ายค่าเข้าชมเพิ่มสถานที่ละ 2 $USD

วีซ่า: เที่ยวเวียดนามไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: