นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม จำกัด มีความประสงค์ที่จะขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านได้รับทราบและยอมรับถึงนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมนโยบายส่วนบุคคลเพื่อความเหมาะสม บริษัทฯ จึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

โปรดอ่านและยอมรับนโยบายส่วนบุคคลและการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้บริการที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (20 ปีบริบูรณ์) หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลดังกล่าวจะต้องขอความยินยอม ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะยอมรับนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือการใช้สิทธิใดๆ ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น หากท่านเป็นบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น และยอมรับนโยบายส่วนบุคคลนี้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ขอและได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมดังกล่าวแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บทนำของนโยบายส่วนบุคคล

 

1.1 บริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม จำกัด ให้ความเคารพและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทฯ จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

1.3 นโยบายส่วนบุคคลนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาระหว่างการให้บริการ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน บริษัทฯ จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลภายใต้นโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

 

1.4 เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่จำเป็นจะต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการหรือขณะใช้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึงนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทฯ บังคับใช้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ระบุเอาไว้โดยเฉพาะแล้วในเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลอย่างไร

 

1.5 การคลิก กดยอมรับหรือการเข้าตรวจสอบ เช่น "การลงทะเบียน" หรือ "ข้าพเจ้า ยินยอมหรือยอมรับถึงนโยบายส่วนบุคคลที่กำหนดโดย บริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม จำกัด หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของ www.govivigo.com จะถือว่าท่านได้ยินยอมหรือยอมรับ และจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ

 

1.6 บริษัทฯ สามารถปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.govivigo.com หรือที่อื่นที่เหมาะสมและเห็นได้ง่าย และจะมีการแจ้งเตือนแก่ท่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ และจะแจ้งเตือนให้ทราบขณะที่ท่านใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือการเข้าใช้บริการของบริษัทฯ

 

ทั้งนี้ การคลิกหรือกดยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่ได้ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับนโยบายความดังกล่าวแล้วตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งท่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามข้างต้น

 

1.7 นโยบายส่วนบุคคลนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้กับบริการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัทฯ หรือบริการอื่น ๆ ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งจะนำไปใช้กับประกาศ ข้อสัญญา และการยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทฯ และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทฯ จะได้กำหนดนโยบายไว้เป็นอย่างอื่น

 

1.8 ท่านสามารถเข้าชมและเรียกดู www.govivigo.com และหรือบริการอื่นใดของบริษัทฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล แต่อย่างไรก็ตามหากท่านต้องการใช้บริการใดบน www.govivigo.com และ/หรือบริการอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ท่านจะต้องมีการสมัครบัญชีสมาชิกของบริษัทฯ

 

1.9 ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 

ก. สิทธิที่จะขอเข้าถึง ขอรับสำเนา ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูล

ข. สิทธิที่จะขอรับข้อมูลในกรณีที่บริษัทฯ ทำให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งสิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ส่ง หรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไป ไปยังบุคคลนอก (เว้นแต่ในทางเทคนิคไม่สามารถทำได้)

ค. สิทธิที่จะค้ดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้

ง. สิทธิที่จะลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน (นิรนาม)

จ. สิทธิที่จะถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ฉ. สิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

ช. สิทธิจะระงับการใช้ข้อมูล

ซ. สิทธิที่ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ฌ. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

ขอให้ท่านโปรดทราบว่าหากท่านได้ใช้สิทธิตามข้อ 1.9 ไม่ว่าสิทธิใด อาจทำให้เกิดผลกระทบบางอย่างในการปฏิบัติตามสัญญา และ/หรือการให้บริการของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา และหรือให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าวของท่าน ทั้งนี้การใช้สิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย หรือการเยียวยาบรรเทาความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว

 

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ท่านมากที่สุด บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านโปรดหมั่นตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่ามีความถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสมบูรณ์ครบถ้วน มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากบริษัทฯ ไม่อาจให้บริการบางอย่าง หรือแจ้งสิทธิประโยชน์ใด ๆ แก่ท่านได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนใดที่ท่านได้ระบุไว้นั้น ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ยินยอม

 

1.10 การขอใช้สิทธิตามข้อ 1.9

 

ก. ท่านสามารถใช้สิทธิโดย ติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ข. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้บันทึกไว้แล้วตามข้อ 1.9 (ข.) และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่าน

ค. บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากทางบริษัทฯ ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 21 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้ส่งคำขอใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งสาหตุที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เว้นแต่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของท่าน

 

1.11 กรณีที่ท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล หรือติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่าน

 

2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสาร หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม

 

2.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากท่าน ดังต่อไปนี้

 

ก. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด

ข. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

ค. ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน

ง. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน และรายละเอียดสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ

จ. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ Cookie ประเภทเบราว์เซอร์ และเวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม

ฉ. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ

ช. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

 

2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใด ๆ ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

 

ก. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้และยินยอมรับเงื่อนไขการบริการ และนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ข. เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม

ค. เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ

ง. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณา หรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัทฯ

จ. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม

ฉ. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางบริการภายใน หรือแอพพลิเคชัน เช่น Facebook Google

 

2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และท่านจะต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้บริษัทฯ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ

 

2.5 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่นแก่ทางบริษัท ให้ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันแล้วว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลซึ่งข้อมูลนั้น หรือที่เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลนี้

 

2.6 ในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของโซเซียลมีเดียต่าง ๆ หรือบริการใด ๆ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก เพื่อเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก สมัครบัญชีสมาชิก ใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกใน www.govivigo.com และ/หรือบริการอื่นใดของบริษัทฯ หรือในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของ www.govivigo.com และ/หรือบริการอื่นใดของบริษัทฯ เพื่อเชื่อมโยงบัญชีสมาชิก สมัครบัญชีสมาชิก ใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกในโซเซียลมีเดียต่าง ๆ หรือบริการใด ๆ ของบุคคลภายนอก บริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้ต่อบุคคลภายนอกนั้นได้ ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก และบริษัทฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ด้วย

 

 1. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมหรือประมวลผลจากท่าน บริษัทฯ จะนำไปใช้ เปิดเผย หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

ก. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ข. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ

ค. การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ

ง. การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ ในการนี้บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

จ. เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน

ฉ. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ช. ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน (ถ้ามี)

ช. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์

ฌ. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

ญ. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม และปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้บริการ

ฎ. เพื่อระบุจำนวนผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม

ฏ. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาผ่าน Advertising Platform อาทิเช่น Facebook, Instagram, Google, Line และ/หรือสื่อออนไลน์หรือสื่อ Social Media อื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นได้ในอนาคต

ฐ. เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

ฑ. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น โปรโมชั่น กิจกรรม ผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์, Website, Facebook, Google, Line, Instagram, Twitter, Youtube, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM), SMS, จดหมาย, แผ่นพับ, ใบปลิว และหรือช่องทางอื่นที่ท่านได้ระบุไว้

ฒ. ตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเอกสารทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กล่าวมานี้

 

3.2 ท่านสามารถยกเลิกการติดตามการรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดระยะเวลา โดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการติดตามในส่วนของการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใน www.govivigo.com หรือบนแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทฯ

 

3.3 บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิต หรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

3.4 บริษัทฯ อาจเปิดเผยและหรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและหรือ รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการอื่นใดที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.govivigo.com หรือบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร

 

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม จำกัด หรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ข้าถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือมีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และขอรับรองรองว่าบริษัทฯ และบุคคลภายนอก จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

 1. การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็น หรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้ และเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเพย ทำซ้ำ แก้ไข หรือมีความเสี่ยงที่เข้าข่ายในลักษณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพ และทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น

 

ก. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ข. ติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ค. ลบ ไม่ระบุ ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ง. ใช้ 128 SSL บิต (ระบบล็อคเข้ารหัส) เมื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงินของท่าน

 

4.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิดโดยบริษัทฯ เอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนบุคคลตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

 

4.3 ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ไม่มีวิธีการใด ที่จะปกป้องหรือป้องกันการเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีวิธีการใดในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาระบบและมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

4.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชีของบริษัทฯ ดังนั้นกรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด

 

กรณีที่ท่านเปิดเผยรหัสผ่านเข้าบัญชีให้กับผู้อื่น หรือยินยอมให้ผู้อื่นเข้าใช้บัญชีของท่าน หรือกรณีที่ท่านเข้าใช้บัญชีของผู้อื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น

 

กรณีที่ท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านเข้าบัญชี หรือเสียการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดที่ได้ให้เอาไว้ต่อบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านโดยทันที

 

บริษัทฯ ขอย้ำเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีของท่าน (Log-Out) หลังจากใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ แล้ว รวมทั้งปิดหน้าต่างค้นหาหรือหน้าต่างเว็บไซต์ทันที หรือ กรณีที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับบุคคลอื่น โปรดระมัดระวังการอนุญาตให้คุกกี้จดจำบัญชีและรหัสผ่านของท่านด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ

 

5.1 บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจ อาจใช้คุกกี้หรือเว็บมีคอน หรือระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัยและเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาได้จากนโยบายคุกกี้

 

5.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของบริษัทฯ ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเชิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเบราว์เซอร์ของท่านจะทำการส่งข้อมูลให้ โดยการส่งข้อมูลนั้นอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

 

ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร

ข. ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน

ค. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ

ง. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม

จ. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่นๆ

 

5.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการ/สินค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ

 

5.4 คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และช่วยให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและเพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 

5.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งคำได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน

 

5.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 1. สิทธิของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากนโยบายส่วนบุคคลนี้

ท่านรับทราบและยอมรับว่า นอกจากที่บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้แล้ว บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

 1. หน้าเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ หรือการให้บริการ หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือบริการ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เช่น รับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกนั้นเพื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปจากท่าน

 

 1. การลักลอบหรือเจาะระบบเข้าสู่พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การพยายามลักลอบหรือเจาะระบบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและมีความผิดตามกฎหมาย หากบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลใดลักลอบเจาะเข้าระบบของบริษัทฯ หรือเจาะระบบพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่เก็บรักษาโดยบริษัทฯ ไปใช้ หรือกระทำการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

 

 1. การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา ข้อความ ถ้อยคำ

ในการให้บริการ ท่านอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถาม โดยส่งมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ การเขียนข้อวิจารณ์เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ลงสู่พื้นที่การให้บริการของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก ท่านรับรองว่าจะใช้ภาษาที่สุภาพ ไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา หรือที่มีลักษณะเป็นการยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในหมู่สังคม หรือที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่ใช้ข้อความหรือถ้อยคำใดที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ทั้งนี้ภาษา ข้อความ และถ้อยคำที่ใช้จะต้องไม่เป็นการส่อเสียด หยาบคาย ข่มขู่ ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท หรือมีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ หรือ เจตนาที่จะใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือกระทำการใด ๆ อันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด

 

การให้ข้อมูลหรือพิมพ์ข้อความใด ๆ ต้องไม่มีหรือไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส หรือลิงก์เว็บไซต์บริการใดที่มีไวรัส มัลแวร์ โทรจัน หรืออย่างอื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมไปถึงเว็บไซต์หรือบริการที่เข้าข่ายเป็นการลามกอนาจาร การพนัน หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลรรรมอันดีต่อประชาชน

 

นอกจากนี้ ท่านรับรองที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ปรากฏอยู่ในว็บไซต์ มิได้หมายความว่าบริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งแล้วเท่านั้น

 

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่กล่าวมาข้างต้น ท่านต้องรับผิดในการกระทำตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวด้วย

 

 1. ฐานข้อมูล

ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์หรือบริการเสมอ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.govivigo.com และ/หรือบริการใด ๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม จำกัด (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำช้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ปลอมแปลงเนื้อหาสาระในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ หรือนำไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทันที

 

 1. การติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านต้องการติดต่อบริษัทฯ โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร และนำส่งถึงที่อยู่ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลดังนี้ บริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม จำกัด 54 อาคารบี บี บิ้วดิ้ง ชั้น 16 ห้อง 1609 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ อีเมล travel@govivigo.com

นโยบายคุกกี้

เว็บไชต์นี้ถูกจัดทำขึ้นและให้บริการโดยบริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม ทางบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างและติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงเพื่อการอำนวยความสะดวกผู้ใช้งานในการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ตรงตามความต้องการกรณีมีการเข้าชมในครั้งถัดไป และสำหรับในเชิงพาณิชย์ เพื่อจดจำและวิเคราะห์ความสนใจจากใช้งาน เพื่อการนำเสนอโฆษณาที่ตรงตามความต้องการของท่าน ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลด้วยคุกกี้มิใช่การระบุตัวตนผู้ใช้งาน ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามาจากผู้ใดอย่างเฉพาะเจาะจง

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) - มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Performance/Analytical Cookies)

นับจำนวนทางสถิติ เช่น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ยังช่วยให้เราวัดประสิทธิผลของการแสดงผลเว็บไชต์และโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ได้ตรงความต้องการของธุรกิจ

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

ช่วยจดจำความต้องการสำหรับการกลับมาใช้งานเว็บไซต์ซ้ำ ช่วยในการปรับแต่งเนื้อหาและเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ภาษา ภูมิภาค ขนาดตัวอักษร หรือ ความคมชัดวิดีโอ

คุกกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บ และลิงค์ โดยข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งรวมไปถึงอาจมีการแชร์ข้อมูลกลุ่มนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Marketing/Advertising Cookies)

จดจำและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงนำเสนอโฆษณาเพื่อการพาณิชย์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะหรือความสนใจของผู้ใช้งาน และการจำกัดจำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาเพื่อเพิ่มศักยภาพและการวัดผลทางการตลาด

การใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม

บริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ที่จัดการโดยบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เครือข่ายการโฆษณา ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเป็นพันธมิตรทางการของเราบริการโซเชียลมีเดีย และรวมถึงผู้ให้บริการฟังก์ชั่นพิเศษเช่นวิดีโอ หรือ แผนที่ จากแพลตฟอร์มภายนอก ตัวอย่างของคุกกี้บุคคลที่สามที่เราใช้ แต่ไม่จำกัดเพียง เช่น Google Analytics, Facebook Pixel, Cxense DMP เป็นต้น

การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท โกวีวี่โก ดอท คอม ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้งานโดยทั่วไปที่ยังต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่ไม่ประสงค์ให้มีการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ การปิดใช้งานคุกกี้เป็นสิ่งที่เราไม่แนะนำเพราะอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านใช้บริการอยู่เป็นประจำด้วย

ท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

Safari:

https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-Us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/th-th/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/th-th/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies