ข้อกำหนดและ
เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ govivigo.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ( รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ของบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือองค์กร – บุคคลในกลุ่มบริษัท (รวมเรียกว่า “บริษัท”) และการใช้ข้อมูลที่นำเสนอไม่ว่าจะโดยผ่านเว็บไซต์หรือระบบการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัทนั้น จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. 1.1 ท่านยอมรับว่าบริษัทเป็นเจ้าของข้อมูล ภาพ เสียง แบบ ดีไซน์ ความคิดทางธุรกิจ รวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทุกอย่างในเว็บไซต์ยกเว้นในส่วนที่ท่านเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิตามกฎหมาย ( “ทรัพย์สินของบริษัท” )
 2. 1.2ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก ดัดแปลง เลียนแบบ นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า – ธุรกิจ ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัท ซึ่งอาจเป็นการทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรือทำให้บุคคลใดๆ หลงเชื่อ เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของท่านและ / หรือของบริษัท หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 3. 1.3ท่านรับรองและรับประกันว่าข้อความที่ท่านระบุหรือให้ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียน การโพสต์ข้อความ การลงประกาศ การส่งต่อข้อมูลให้กับบริษัท สมาชิก หรือบุคคลอื่นที่ใช้เว็บไซต์หรือโดยวิธีการอื่นใดนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและเป็นข้อมูลที่เป็นจริง

2. การใช้งานเว็บไซต์

 1. 2.1ท่านตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดกับศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามของประเทศ ไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. 2.2ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ส่งหรือเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้าย ขู่กรรโชก หรือท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือสร้างความยุ่งยาก ความรำคาญอื่นใดแก่บริษัทหรือบุคคลอื่นๆ และไม่เสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน
 3. 2.3ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน และไม่นำเสนอข้อความ เนื้อหา หรือรูปภาพอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
 4. 2.4ท่านตกลงใช้เว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยความระมัดระวังและรับรู้ว่า แม้บริษัทจะมีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐาน แต่บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองและรับประกันในความถูกต้องของข้อมูล คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล สินค้า บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการใดๆ รวมทั้งคำแนะนำหรือการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัทหรือบุคคลใดๆ และไม่ว่าจะนำเสนอในเว็บไซต์โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ หรือโดยบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นใดๆ และไม่ว่าจะได้นำเสนอเป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเจาะจง และไม่ว่าจะได้นำเสนอโดยท่านได้ร้องขอ หรือไม่ได้ร้องขอก็ตาม
 5. 2.5ท่านตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ คำแนะนำ คำโฆษณาหรือข้อมูลอื่นใดโดยตรงกับเจ้าของสินค้า บริการหรือกับผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมใดๆ
 6. 2.6ท่านจะไม่ทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าหรือธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือในประการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจถูกละเมิดสิทธิ หรือทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าท่านได้รับการสนับสนุน หรือเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นๆ กับบริษัทหรือเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้นการเชื่อมโยงเว็บไซต์หรือข้อมูลที่อนุญาตให้กระทำได้นั้น จะต้องเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลโดยแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ โดยไม่แสดงอยู่ภายในกรอบของเว็บไซต์ของท่าน
 7. 2.7ท่านรับรู้รับทราบว่าบริษัททำหน้าที่เป็นเพียงสื่อในการนำเสนอข้อมูล สินค้า บริการ สิทธิประโยชน์และโปรโมชั่น ข้อมูลบริษัทหรือกิจกรรมใดๆ ของบุคคลต่างๆ ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือมิใช่สมาชิก ทั้งที่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจหรือไม่ใช่หุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่ใช่ผู้ร่วมจัดกิจกรรมหรือในสถานะอื่น ทั้งในรูปของการลงประกาศหรือโฆษณาหรือโพสต์ข้อความหรือรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นบริษัทไม่อาจรับรองหรือรับประกันความผิดพลาดและไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ
 8. 2.8แม้นว่าบริษัทจะมีนโยบายในการจัดทำเว็บไซต์และระบบให้มีความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่บริษัทไม่สามารถให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการทำงานของระบบในทุกเรื่อง

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. 3.1บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทุกอย่างต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของเว็บไซต์ การรับ – ส่งข้อมูล การเชื่อมโยงเว็บไซต์ การทำธุรกรรม หรือการอื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือสิทธิที่บริษัทมีตามกฎหมาย
 2. 3.2ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประการต่อบริษัท กรรมการ ลูกจ้างและตัวแทนของบริษัท อันเนื่องมาจากกิจกรรมหรือเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 หรือเหตุอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์
 3. 3.3แม้จะมีการระบุข้อจำกัดความรับผิดและข้อตกลงสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่บริษัทจะต้องมีความรับผิดต่อท่าน ท่านตกลงว่าความรับผิดสูงสุดที่บริษัทจะต้องรับผิดต่อท่านนั้นจะไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

4. การสมัครสมาชิก

 1. 4.1ท่านอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลทั่วไปของท่านในบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook เป็นต้น ในการเข้าใช้บัญชีของ govivigo ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการและการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ได้
 2. 4.2ในการใช้บริการ ท่านที่ทำการโพสต์ข้อความ ภาพหรือรีวิว จะต้องสมัครสมาชิกก่อนเสมอ โดยจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามหัวข้อที่บริษัทได้กำหนดไว้
 3. 4.3ท่านจะต้องไม่ใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 4. 4.4ท่านจะต้องไม่สร้างบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ หรือปลอมแปลงข้อมูลผู้ใช้ สร้างข้อมูลหรือส่งสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการรบกวนผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่นๆ หรือส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นภัยที่อาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ ไม่ตั้งใจใช้งานเว็บไซต์หนักหรือโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ใส่เว็บไซต์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือจงใจทำให้เป็นภัยต่อการให้บริการของเว็บไซต์

5. การสร้างเนื้อหา

 1. 5.1เวลาในการโพสต์ข้อความ ภาพ หรือรีวิว และระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในเว็บไซต์ เป็นการตัดสินใจของ บริษัทและผู้ใช้ไม่สามารถโต้แย้งได้
 2. 5.2ท่านตกลงอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลหรือรูปภาพที่ท่านได้ส่ง โพสต์ข้อความ หรือรีวิว ทั้งใน หรือผ่านเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารและจัดการเว็บไซต์ หรือการโปรโมทเว็บไซต์รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ต่อสมาชิกหรือผู้ใช้เว็บไซต์ หรือบุคคลภายนอก ทั้งนี้โดยบริษัทอาจทำการตัดทอน ย่อ เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมแก่วิธีการนำเสนอ หรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบ

6. ข้อสงวนสิทธิ

 1. 6.1บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและท่านยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว
 2. 6.2บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่อนุมัติ ยกเลิก หรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลและโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 3. 6.3บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลและ / หรือรูปแบบการแสดงใดๆ ของข้อมูลท่านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า – บริการ และข้อมูลร้านค้า หรือข้อมูลอื่นตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้า
 4. 6.4บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน จัดส่งข้อมูลของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ – พนักงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการผิดข้อกำหนดเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์ หรือในการที่ท่านอาจกระทำผิดกฎหมายหรือกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่เห็นว่าเหมาะสม
 5. 6.5บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกข้อเสนอของบริษัท หรือของบุคคลใดที่ได้กระทำผ่านเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีความจำเป็น หรือสมควร หรือในกรณีที่เห็นว่าข้อเสนอใดๆ นั้นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือมีข้อผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดความสับสนใดๆ ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะได้ใช้สิทธิไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย