The Royal Temple of Mengwi

วัดประจำราชวงศ์เม็งงุย(Mengwi) ของบาหลี สร้างขึ้นราวปีพุทธศัตวรรษที่ 17 ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปีค.ศ.2017 เป็นวัดที่สร้างขึ้นตามแบบฉบับศิลปะบาหลีโบราณ ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งเม็งงุย