ทริป

เที่ยวฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

0 คนที่ขอลอกทริป
Hong Kong
วันออกเดินทาง 15/03/2019
วันเดินทางกลับ 17/03/2019
จำนวนผู้ร่วมทริป ผู้ใหญ่ 1 คน
งบประมาณเฉลี่ยต่อคน 15,001 - 20,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค, นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY, ตื่นตาตื่นใจกับโชว์แสงสี SYMPHONYOF LIGHT, หมุนกังหันแก้ชงขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว, กระเช้านองปิง 360 องศา, กราบขอพรพระใหญ่, ช้อปปิงย่านดังอาทิถนนนาธาน, ลิ่มลองติ่มซํารสเลิศ สุกี้ HOT POT สไตล์ฮ่องกง, พักฮ่องกง 2 คืน ระดับ 3ดาว (เวลาท้องถินที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
30K views

ตารางทริป

วันที่
1
00:20 Suvarnabhumi Airport, Samut Prakan, Thailand
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์ K ประตู 4-5 สายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
03:20
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทียวบินที่ HX 762 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
07:05 Chek Lap Kok, Hong Kong
เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้คณะท่านออก “Exit B” จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่าซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่า เป็นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
09:30 พระพุทธรูปเทียนถาน, เกาะลันตา, ฮ่องกง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง
10:00 Ngong Ping, , Hong Kong
นั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ทีราบนองปิงในเวลา 25 นาที ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพืนที 1.5 เฮคตาร์ ทีระดับความสูง 22 เมตร
11:00 หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง (Ngong Ping Village)
สัมผัสหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง เที่ยวชมร้านค้า ร้านอาหารและชมการแสดงกลางแจ้งมากมาย บริเวณหมู่บ้านจําลองแห่งนีท่านจะได้พบความสนุกที่สามารถผสมผสานระหว่างความเจริญและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างลงตัว
12:00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
14:00 Citygate Outlet Mall
ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยกับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence หรือว่าจะเป็น Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมาย หลายยีห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermaket ขนาดใหญ่ให้ได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ
18:00
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
20:00 Symphony of Lights
ชมการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาทีได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ทีสุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสําคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝังของอ่าววิคตอเรีย
21:30 I CLUB HOTEL
เข้าสู่ทีพัก I CLUB HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว พักฮ่องกง
วันที่
2
06:00 พักผ่อน – ช้อปปิ้งอิสระ
ท่องเทียว - ช้อปปิ้งอิสระ หรือเลือกซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติม : HK Disneyland / Ocean Park / Macau (อิสระอาหารเช้า/กลางวัน/เย็น) จากนั้นเข้าที่พักด้วยตัวเอง โรงแรม I CLUB HOTEL
วันที่
3
02:20 Suvarnabhumi Airport, Samut Prakan, Thailand
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
07:00
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) (บริการท่านด้วยติ่มซําขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตียวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น)
08:00 วัดเชอกุง
วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง (Che Kung) แม่ทัพแห่ง ราชวงศ์ซ่ง ผู้มี ชื่อเสียงทั้งด้านการรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน
09:00 วัดหวังต้าเซียน
นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดทีโด่งดัง ที่สุดของฮ่องกงเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บช่วยเหลือเรืองสุขภาพพลานามัยของเรา และคนที่เรารักซึ่งท่านจะพบกับผู้คนมากมายที่นําธูปพร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็นจํานวนมาก
09:30 ฮ่องกงจิวเวอร์รี
ชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง โดยเชิญซินแสชื่อดังจัดวางตําแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยโดยจําลองเลียนแบบมาจากแชกงเหมียว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา
10:00 วิคตอเรียพีค
จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์ สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย
11:00 เจ้าแม่กวนอิม (Kwun Yam Temple : Repulse Bay)
สักการะ เจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดสําคัญอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ.1993 โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลูกที่ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป
11:30 ร้านหยก
แวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก เลือกชมตามอัธยาศัย
12:00
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) พิเศษ++หม้อไฟ หรือ ฮ็อตพ็อทฮ่องกง (Hot Pot)
13:00 DUTY FREE
ช้อปปิงสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซือสินค้าแบรนเนมต่างๆ
14:00 จิมซาจุ่ย
เต็มอิ่มกับการช้อปปิงย่านจิมซาจุ่ย ทีพร้อมใจกันลดราคาทั่วทั้งเกาะกว่า 50-70% มักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วย
18:00
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน...อิสระเย็น
20:30 Chek Lap Kok, Hong Kong
คณะพร้อมกันที่สนามบินฮ่องกงเพื่อทำการเชคอิน
23:50 Suvarnabhumi Airport, Samut Prakan, Thailand
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบิน HX761 *บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง*

แผนที่การเดินทาง

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)

    ทริปที่คล้ายกัน

    รีวิวที่ใกล้เคียง

    ไอเดียที่ใกล้เคียง