ทริป

เบตง 2 วัน 1 คืน

1 คนที่ขอลอกทริป
Thailand
วันออกเดินทาง 05/12/2020
วันเดินทางกลับ 06/12/2020
จำนวนผู้ร่วมทริป ผู้ใหญ่ 10 คน
งบประมาณเฉลี่ยต่อคน 1,001 - 5,000 บาท
บันทึกเพิ่มเติม อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศตามเส้นทางที่ระบุ Driver Guide
2. ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน กรณีไม่ครบคู่ หรือตามขนาดของรีสอร์ท)
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าธรรมเนียมการเข้าชมตามรายการที่ระบุ
5. บริการน้ำเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน
6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและวงเงินประกันรักษาอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 500,000 บาท)และสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการที่ระบุ
3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. ค่าทิปไกด์/คนขับรถ ท่านละ 200 บาท
46K views

ตารางทริป

วันที่
1
08:00 หาดใหญ่ - เบตง
หาดใหญ่ - เบตง ยะลา - จุดชมวิวสะพานข้ามทะเลสาบป่าฮาลาบาลา –วัดพุทธาธิวาส–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำพุร้อน - สตรีทอาร์ตเบตง–ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
วันที่
2
04:00 เบตง - ปัตตานี - หาดใหญ่
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ปัตตานี - วัดช้างไห้ - หาดใหญ่

แผนที่การเดินทาง

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)

    ทริปที่คล้ายกัน

    รีวิวที่ใกล้เคียง

    ไอเดียที่ใกล้เคียง