ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกาท่ามกลางป่าสีขาวในฤดูหนาว

ปราสาทตั้งอยู่บนภูเขาทางตอนใต้ของเยอรมนี ตรงข้ามกับปราสาทนอยชวานชไตน์ เป็นปราสาทที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์