คริสตจักรดั้งเดิมเก่าแก่ มหาวิหาร St. Panteleimon

ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำนีเปอร์ส ถูกสร้างในยุคกลาง ก่อสร้างเป็นศิลปะแบบยูเครนเนีย บาร็อก สำหรับประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนีย ออร์โธด็อกซ์