Dongdaemun Design Plaza - DDP

วันจันทร์จะปิดในส่วนของนิทรรศการ แต่ส่วนร้านค้าจะเปิด ด้านนอกอาคารมีมุมเก๋ๆให้ถ่ายรูปเพียบ อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยหาไม่ยาก hip สุดแล้วตอนนี้