บุโรพุทโธในยามพระอาทิตย์ขึ้น

บุโรพุทโธ (Borobudur) พุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร์ และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 ความมหัศจรรย์ของบุโรพุทโธนั้น เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบและรายละเอียดของศิลปะจากช่างในสมัยนั้น โดยสร้างตามแบบศิลปะฮินดู-ชวา หรือ ศิลปะชวาภาคกลาง ที่ผสมผสานศิลปะระหว่างอินเดียกับอินโดนีเซียเข้าไว้ด้วยกัน

สถานที่ตั้งของบุโรพุทโธนั้น ตั้งอยู่บนเนินสูงของเกาะชวาภาคกลาง เป็นเนินเขากว้างใหญ่ จำลองมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศอินเดีย อันมีแม่น้ำคงคาและแม่น้ำยมุนาไหลมาบรรจบกัน ในส่วนของบุโรพุทโธนั้นมีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน นั่นก็คือแม่น้ำโปรโกและแม่น้ำอีโล บุโรพุทโธ ถือเป็นศาสนสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่ ที่บอกเล่าเรื่องราวและเผยแพร่พุทธศาสนาผสมผสานไปกับความงดงามทางศิลปะได้อย่างกลมกลืน ซึ่งบุโรพุทโธเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ใจกลางเกาะชวา อยู่ห่างจากเมืองยอกยากาตาร์ (Yogyakata) ของอินโดนีเซีย ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร

ค่าเข้าชม: 125,000 Rp

วีซ่า: เที่ยวอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า

Google Map: