พระราชวังมัณฑะเลย์

ถึงแม้เวลาจะผ่านไป..แต่ความสวยงามยังคงอยู่