Golden Gate Bridge

View of the Golden Gate Bridge
สะพานข้ามจากเมืองซานฟรานซิสโกกับมารินเคาน์ตี้ ถูกสร้างขึ้นให้มีสีส้มก็เพื่อให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายสำหรับบรรดาเรือที่เดินทางผ่านไปมาในอ่าว แม้ในเวลาที่มีหมอกลงก็ตาม